My Cart

Close

Free standard shipping in EU & UK

Privaatsuspoliitika

 

KiRiVOO OÜ andmekaitsetingimused tutvustavad põhimõtteid, mille alusel Kirivoo OÜ töötleb oma klientide isikuandmeid. Andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsilisest isikust klientide suhtes, kes külastavad www.kirivoo.com veebilehte.

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja KiRiVOO OÜ (edaspidi KiRiVOO), registrikood 12889846, Tallinn 10136, e-mail shop@kirivoo.com.

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. 

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

 • 3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
 • 3.1.2. Telefoninumber;
 • 3.1.3. E-posti aadress;
 • 3.1.4. Arve ja kohaletoimetamise aadress;
 • 3.1.5. Arvelduskonto number;
 • 3.1.6. Maksekaardi detailid.

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

 • a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
 • b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
 • c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
 • f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile

KiRiVOO töötleb Teie isikuandmeid kliendisuhte alguses ja jooksul eelkõige Teie poolt veebilehe www.kirivoo.com külastamisel. KiRiVOO töötleb Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik KiRiVOO ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni. Enim esinevate isikuandmete töötlemise tähtajad on järgmised:

 • 3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele;
 • 3.4.2. Töötlemise eesmärk – e-poes ostu sooritanud isiku- ja ostuandmed. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg - 3 aastat arvates ostu sooritamisest;
 • 3.4.3. Töötlemise eesmärk – kliendipäringud ja pöördumised ning pretensioonid ja kaebused. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 aastat arvates KiRiVOO poolt lõpliku vastuse edastamisest;
 • 3.4.4. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele;
 • 3.4.5. Töötlemise eesmärk – turundus. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – kuni klient ennast uudislistist ise eemaldab või sellest eemaldada palub. 

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Stripe Payments-ile (krediitkaardimaksed) või Maksekeskus AS-ile (pangalingimaksed).

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil shop@kirivoo.com.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Küpsised

5.1. KiRiVOO kasutab oma veebilehel küsiseid. Seda selleks, et pakkuda parimat võimalikku kasutuskogemust. 

 • 5.1.1. Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veeblehte külastades Kliendi seadmesse. 
5.2. Veebilehte kasutades nõustud sellega, et kasutame küpsiseid:
 • 5.2.1. Kasutusharjumuste ja statistiliste andmete kogumiseks;
 • 5.2.2. Kasutaja eelistuste ja seadistuste meelde jätmiseks;
 • 5.2.3. Kasutaja vajadustele sobivamate pakkumiste ja turundusteadete esitamiseks;
 • 5.2.4. Kasutaja vajadustele sobivamate pakkumiste ja turundusteadete esitamiseks;
 • 5.2.5. Sisse logimiseks, lehe isikustamiseks ja vormide täitmiseks;

5.3. Kasutame järgmisi küsiseid:

 • 5.3.1. Sessiooniküpsised

Sessiooniküpsiseid ehk ajutised küpsised - kasutatakse iga kord, kui Klient KiRiVOO veebilehte külastab ja need kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks võrgulehe keelevaliku, ostukorvi sisu meelde jätmiseks.

 • 5.3.2. Püsivad küpsised

Püsivad küpsised jäävad Kasutaja seadmesse alles ka pärast veebilehe sulgemist. Püsivatel küpsistel on erinev aegumisperiood. Püsivaid küpsiseid kasutatakse näiteks Kasutaja eelistuste meelde jätmiseks ning kasutajanime ja parooli salvestamiseks, et Kasutaja ei peaks iga külastusega uuesti sisse logima.

 • 5.3.3. Kolmandate osapoolte küpsised

KiRiVOO veebilehel kasutatakse kvaliteetsema sisu pakkumise, statistika kogumise ja reklaamide näitamise eesmärgil kolmandate osapoolte küpsiseid. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda küpsise tootja lehel (Facebook, Google). 

5.4. Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist tema seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehitseja privaatsusseadeid. Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist. Küpsiste blokeerimise korral ei saa KiRiVOO tagada veebilehe korrektset toimimist.

6. Lõppsätted

6.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

6.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.kirivoo.com kaudu.